Arthur Nordéns supplement till Östergötlands runinskrifter

Kommenterad utgåva av Jan Owe

Arthur Nordén arbetade t.o.m. 1947 på ett arbete tänkt att ges ut som ett supplementband till Erik Brates Östergötlands runinskrifter (1918). Manuset har sedan dess tillhört Antikvarisk-topografiska arkivet vid Riksantikvarieämbetet (ATA) och förvarats på Runverket. Huvuddelen av artiklarna är föråldrade, men då många inskrifter knappt har behandlats vetenskapligt sedan Brates tid och Nordéns supplement också används som källa för många runfynd gjorda under åren 1918–1947 är det lämpligt att publicera manuset.

Det är dock viktigt att inte använda Nordéns artiklar utan att man samtidigt tar hänsyn till modernare läsningar och tolkningar yngre än 1947. Därför bör Samnordisk runtextdatabas vara utgångspunkten – och Nordéns supplement endast en av flera källor att använda.

Inskrifterna med nummer upp till och med Ög 248 numrerades av Brate i hans Östergötlands runinskrifter (1918). Inskrifter med nummer 249–300 numrerades av Nordén, notera dock att dessa nummer inte används i Samnordisk runtextdatabas. I förteckningen nedan anges inom hakparentes vilket signum som används i Samnordisk runtextdatabas (2020). Länkarna inom hakparenteserna går till Riksantikvarieämbetets söktjänst Runor.

Observera att artiklarna är preliminära och att de successivt kommer att uppdateras.

I Nordéns maskinskrivna manus finns en stor mängd kommentarer gjorda av Sven B. F. Jansson och framför allt av Elias Wessén, dessa är oftast ditskrivna med rödpenna och har i utgåvan fått röd färg. Vid redigeringen för denna utgåva har ytterligare rättelser och kompletteringar gjorts vilka har markerats med grön färg. Notera också de många fotnoter som finns i utgåvan, ibland Nordéns egna (vilket anges när så är fallet), inte sällan fotnoter i anslutning till Wesséns och Janssons kommentarer eller med utgivarens egna kommentarer. Med grönt har också markerats litteratur om inskriften som utgivaren känt till fanns före 1948 men som både Brate och Nordén har missat att ta upp.

Klicka eller zooma i kartan för att nå enskilda härader eller enskilda inskrifter. Nedanför kartan återfinns utgåvans olika filer med inledning och själva manusfilerna, per härad och inskrift.